Algemene voorwaarden

Toegang tot en gebruik van de Sextoys Aanbiedingen internetsite sextoys-aanbiedingen.nl (hierna "Site") en de gerelateerde internetapplicaties van Sextoys Aanbiedingen (hierna "applicaties") alsook het online bestellen zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van deze Site en gerelateerde applicaties betekent de volledige aanvaarding van deze voorwaarden.

Informatie over Sextoys Aanbiedingen en de producten en diensten van Sextoys Aanbiedingen op deze Site worden met inachtneming van onderstaande voorwaarden verstrekt.

  1. Deze site en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen betreffende of verband houdend met Sextoys Aanbiedingen of haar producten en diensten worden verstrekt "zoals zij zijn" zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciet of impliciet, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk vormend. De informatie die op deze site aangeboden wordt, is niet geschreven om aan uw persoonlijke behoeften te voldoen en u bent degene die ervoor verantwoordelijk is uzelf ervan te vergewissen of deze informatie voor uw doel geschikt is voordat u er gebruik van maakt.
  2. Sextoys Aanbiedingen is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze Site of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze Site aanwezig is.
  3. Deze Site kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door Sextoys Aanbiedingen gecorrigeerd zullen worden naar Sextoys Aanbiedingen's goeddunken.
  4. Sextoys Aanbiedingen behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze Site verwezen wordt.
  5. Sextoys Aanbiedingen sluit alle verplichtingen of verantwoordelijkheid uit inzake de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze site.
  6. De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo's en afbeeldingen die de producten en diensten van Sextoys Aanbiedingen herkenbaar maken, alsmede het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de website zijn het eigendom van Sextoys Aanbiedingen. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Sextoys Aanbiedingen.

© Sextoys Aanbiedingen. Alle rechten voorbehouden.